EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Balatonkenese Naqyközség Önkormányzati Képviselőtestület Balatonkenese (továbbiakban: Önkormányzat) 8174 Balatonkenese, Pf. 1., másrészről a BalatonakarattyaiFürdőtele Eqyesűlet (Kara Koppány 1024 Budapest. Mártírok u.5/a.) között az alábbiak szerint:

 • Szerződő felek a megállapodásban rögzíteni kívánják, hogy a jövőben szorosan együttműködnek Balatonakarattya fejlesztésének a kommunális, sport, üdültetés intézményrendszere zavartalan biztosítása érdekében.
 • Az előbbiek szellemében az Önkormányzat partnernek fogadja el az Egyesületet, s Balatonakarattyát érintő kérdésekben felelősséget és feladatokat oszt meg vele az alábbiak szerint:
 1. Az Önkormányzat Balatonakarattyát érintő fejlesztési, beruházási, kommunális, infrastrukturális, hasznosítási, településrendezési kérdésekben együttműködik az Egyesülettel, azt mind az előkészítő munkálatokba, mind a döntésekbe bevonja, a testületi ülésekre az Egyesület képviselőjét mindenkor meghívja. A képviselőtestület a Balatonakarattyát érintő döntéseknél figyelembe veszi az Egyesület véleményét. Az adózási politikát döntéshozatal előt az Egyesülettel egyezteti.
 2. Az Egyesület vállalja, hogy az 1./ pontban részletezett munkákban tevékenyen részt vesz, minden rendelkezésre álló szakmai segítséget megad, és tevékenységéről Balatonakarattya lakosságának, nyaralóinak beszámol, az azzal kapcsolatos felelősséget vállalja.
 3. Az Önkormányzat vállalja, hogy az éves költségvetés kialakításába az Egyesületet bevonja. Az éves költségvetés kialakításánál alapelvül a felek elfogadják:
  • Alapvető követelmény a meglévő intézményhálózat megfelelő szintű működtetése, fenntartása (iskola, óvoda. igazgatás stb.).

  • Az Önkormányzat - az aláírást megelőző - kötelezettségvállalásaiból eredő feladatok elsőbbséget élveznek.

  • Fontos szempont a feladatokkal arányos teherviselés elve. melynek szellemében az Önkormányzat egyes tételeknél elkülönítetten készíti el a Balatonakarattyára vonatkozó részköltségvetést.

 4. A 3./ pontban meghatározott kötelezettségeken túl a településüzemeltetési és fejlesztési feladatokban az Önkormányzat az Egyesülettel egyeztetve dönt.
 5. A község működési költségeit az Önkormányzat viseli. Az Önkormányzatot a költségvetési törvény szerinti bevételek illetik meg és Önállóan határoz a kiadásairól. Fontos, hogy az Egyesület kapja meg az éves költségvetés tervezetét, amiről alakítsa ki véleményét és tegyen írásban javaslatot. Ezt az Önkormányzat a Képviselőtestület ülésén köteles ismertetni és a Képviselőtestület az Egyesület javaslatainak figyelembe vételével dönt.
 6. Az Egyesület vállalja, hogy az Önkormányzat igénye szerint segítséget nyújt financiális, gazdasági és műszaki kérdésekben a teljes település vonatkozásában. A fejlesztési és innovációs lehetőségek kutatását folyamatosan végzi, a szerzett ismereteit folyamatosan az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
 7. Az Egyesület vállalja az Önkormányzati rendeletek ismertetését, közzétételét és közreműködik azok Balatonakarattya területén való betartásában.
 8. A szerződő felek az egyéb, itt nem részletezett kérdésekben a Jóakaratú korrekt együttműködés szellemében járnak el a jövőben, tevékenységükkel mindenkor a Balatonkenese - Balatonakarattya fejlesztését, teljeskörű kiteljesedését kívánják szolgálni, együttműködésük ezzel a céllal ellentétes nem lehet.

A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület vállalja, hogy jelen megállapodás aláírását követően 30 napon belül kijelöli állandó képviselőjét és annak helyettesét, aki fenti tárgyban a felruházott jogokkal mindenkor eljár.

Balatonkenese, 1992. január 23.

 

Kara Koppány s. k.                                                                   Kuti Csaba s. k.

az Egyesület képviselője                                                             az Önkormányzat képviselője

Megjegyzés: Az együttműködési megállapodást tárgyalta és elfogadta a Balatonkenese Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 1992, január 23-án tartott ülésén.