A BALATONAKARATTYAI FÜRDŐTELEP EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA


I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS
RENDELKEZÉSEK

1.§.

Az egyesület címe és pecsétje

Az egyesület címe: Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület
Székhelye: 8172 Balatonakarattya Rákóczi út 60.
Levelezési cím: 1112 Budapest Eper utca 54.
Pecsétje: Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 1928-1989
Jelvénye: A választmány által megállapítandó jelvény.

2.§.

Az egyesület célja

Az egyesület célja a Balatonakarattyai fürdőtelep fejlesztése, szépítése, környezetének és tisztaságának óvása, a Balatonakarattyai telektulajdonosok érdekeinek egyesült erővel való képviselése és védelme. Az egyesület az 1928-ban alapított és 1948-ban rendeleti úton megszüntetett Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület utódjának tekinti magát és igyekszik mindenben követni és ápolni a nagy múltú előd hagyományait.

A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,

szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

II. FEJEZET

A TAGOKRÓL

3.§.

Az egyesület tagjai lehetnek mindazok a teljes jogú magyar állampolgárok és jogi személyek, akiknek az üdülőhely területén ingatlanuk van, akik az üdülőhely fejlesztése körül érdemeket szereztek, vagy akik üdülés, nyaralás céljából az üdülőhely területén tartózkodnak, ha a választmány őket a tagok sorába felveszi.
Az egyesület tagjai:
a. tiszteletbeli tag akit az Egyesület Közgyűlése az Egyesület érdekében kifejtett érdemeiért megválaszt;
b. alapító tag az lehet, aki 1991. 08. 31-ig belép az Egyesületbe;
c.
rendes tag az lehet, akinek Balatonakarattyán ingatlana van;
d. pártoló tag az lehet, akinek ilyen minőségben való felvételéhez két rendes tag ajánlása alapján a választmány hozzájárul.

4.§.

TAGFELVÉTEL

A tagok felvételéről a választmány szótöbbséggel dönt. Az Egyesület választmányánál lehet tagnak jelentkezni. A belépés egyszeri, írásbeli nyilatkozattal történik. A felvételről szóló határozatot azonban a közgyűléssel jóvá kell hagyatni.

Az Egyesület tagsági díját a tagként való jelentkezés alkalmával előzetesen egy összegben kell befizetni.

Az egyesület tagjainak tagsági díját a közgyűlés által jóváhagyott választmányi határozat állapítja meg.

Az a tag, aki az éves tagsági díját, illetve a felhalmozódott hátralékát írásbeli figyelmeztetés ellenére sem fizeti be, vagy a megadott címeken nem érhető el, akkor a választmány jogosult a tagdíjhátralékos kizárására javaslatot előterjeszteni a közgyűlésnek.

5.§.

 TAGSÁGI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK

Az alapító és rendes tagok a közgyűlésen felszólalhatnak, indítványokat tehetnek, szavazhatnak, választők és választhatók.

A pártoló tagok a közgyűlésen jelen lehetnek, ott felszólalhatnak, de szavazati joguk nincs és nem is választhatók.

6.§.

A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

A tagság megszűnik, ha

a
.) elhalálozás esetén;

b.) az ingatlan eladása esetén az eladási év végével, ha nem óhajt továbbra pártoló tag maradni;

c.) kizárás esetén. Kizárást indítványozhat az Egyesület két rendes tagja. A kizárási indítványt a választmányhoz kell benyújtani, melyet a választmány a benyújtást követő választmányi ülésen tárgyal. A kizárás felett a választmány szótöbbséggel, titkos szavazással dönt.

7.§.

AZ EGYESÜLET BEVÉTELEI

Az Egyesület bevételei a tagsági díjakból, rendezvényekből, jogi és magánszemélyek felajánlásaiból befolyó jövedelmek, adományok, valamint a mindenkor érvényben lévő jogszabályok adta bevételi lehetőségekből áll.
Az Egyesület vagyonát kizárólag az Egyesület céljaira kell fordítani a jóváhagyott költségvetés szerint, és abból semmi néven nevezhető egyéb kiadás nem fedezhető. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagsági díj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

III. FEJEZET

8
.§.

AZ EGYESÜLET SZERVEI

Az Egyesület szervei:

a
. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.

 Ha az Egyesület tagjainak a száma a 200 főt meghaladja, a közgyűlés helyett küldött-közgyűlés jár el annak jogkörében. Ebben az esetben 500 főig minden 10 tagot, azon felüli létszám esetén, minden 25 tagot egy küldött képvisel, akiket a közgyűlés által meghatározott területi egységen belül a tagok választanak.
 A közgyűlés (küldött-közgyűlés) akkor határozatképes, ha a tagok (küldöttek) legalább fele plusz egy fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott közgyűlés (küldött-közgyűlés) a megjelentek számarányára tekintet nélkül határozatképes, ha a tagságnak elküldött meghívóban ez a tény rögzítve volt.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az alapszabály és ügyrend megállapítása, valamint módosítása;
- küldött-közgyűlés esetén a küldötteket választő területi egységek meghatározása;
- a választmány éves beszámolójának elfogadása;
- az éves munkaterv és költségvetés meghatározása;
- a választmány tagjainak megválasztása, beszámoltatása és visszahívása;
- az éves tagdíj megállapítása és az éves elszámolás jóváhagyása;
- az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének úgyszintén feloszlásának kimondása;
- a tagok kizárása, illetve felvételi kérelem elutasítása ellen bejelentett fellebbezés elbírálása.

A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.
Az Egyesület rendes közgyűlését évente egyszer, augusztus 1-20 között, hirdetés útján Balatonakarattyán tartja.
A közgyűlés csak a választmány által előterjesztett ügyek felett határozhat. Az Egyesületi tagok indítványaikat, a közgyűlést megelőző, legalább 8 nappal a választmányhoz nyújtják be, amely azokat a napirendre felveszi.
A rendkívüli közgyűlés Balatonakarattyán vagy Budapesten tartható. Ilyet a választmány bármikor összehívhat, de 50 rendes tag kívánságára össze kell hívni a közgyűlést.
Közgyűlést (küldött-közgyűlést) évente legalább egyszer köteles összehívni a választmány. A közgyűlésen szavazati joga a pártoló tagok kivételével minden tagnak van.

b.) A választmány

Két közgyűlés közötti időben az Egyesület ügyeit a közgyűléstől kapott felhatalmazás alapján a választmány intézi. Minden jelentősebb ügyben a választmány döntéseiről jegyzőkönyvet készít, a választmányi tagok aláírásával.
A választmány tagjai az Egyesület tisztségviselői. Ezek:

- elnök
-
elnökhelyettes
- ügyvezető elnök
- szervező, koordinációs titkár
- gazdasági titkár
- titkár
- jogi képviselő
- 4 választmányi tag

A tisztségviselőket a közgyűlés 3 év tartamra, nyílt szavazással választja meg. Az egyes tisztségviselők feladatait a választmány határozza meg.

A pénztárt a választmány egyetemleges felelősség mellett ellenőrzi. Az Egyesületet a hatóságok előtt, illetőleg harmadik személyekkel szemben az elnök, illetőleg távollétében az elnökhelyettes vagy az ügyvezető elnök képviseli.

A választmányi ülések határozatképességéhez a választmányi tagok fele + 1 fő jelenléte szükséges. Szavazategyenlőség esetén az a javaslat emelkedik határozattá, amelyre az elnök szavazott. A választmány megbízatását a közgyűlés fontos okból kifolyólag a megbízás lejárta előtt kétharmad szótöbbséggel visszavonhatja.

9.§.

AZ EGYESÜLET ANYAGI ESZKÖZEI

a.) Az Egyesület vagyonát a közgyűlés által meghatározott tagdíj képezi;

b
.) Az Egyesület vezetősége jogosult, olyan vállalkozást létrehozni, amely az egyesület céljainak megvalósítását, a tagok érdekeit szolgálja és arról köteles a legközelebbi közgyűlésnek beszámolni.

Az Egyesület vagyonát a vezetőség által választott gazdasági titkár kezeli, melyet bankban nyitott folyószámlán kell tartani.

Pénzkiutalást a gazdasági titkár, az elnök, az elnökhelyettes vagy az ügyvezető elnök ellenjegyzése mellett eszközölhet.

A vagyon helyzetéről és felhasználásáról a vezetőség köteles évente beszámolni a közgyűlésnek. Az elszámolás ellenőrzésére Számvizsgáló Bizottságot hozhat létre, mely az elnökből + két főből áll.

10.§.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

Az Egyesület megszűnik, ha a közgyűlésen a megjelent tagok kétharmad része a feloszlást kimondja.

Megszűnik akkor is, ha azt Bírósági döntés rendeli el.

A feloszlatás indítványozását a közgyűlés tárgysorozatába előzetesen fel kell venni. Feloszlás esetén az Egyesület vagyona esetleges hitelezők kielégítése után a balatonakarattyai üdülőtelep céljaira fordítandó.

Az Egyesület felszámolását a közgyűlés által megválasztott 3 fő felszámoló bizottság végzi.

11.§.

Mindazokra a kérdésekre, amelyek a jelen "Alapszabály"-ban nincsenek szabályozva, azokra az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. Tv. és a gyülekezési Jogról szóló 1989. évi III. Tv. rendelkezései az irányadóak.

Módosítva 2007.08.11 Kiss Tamásné elnök